Dom Pomocy Społecznej Nr 1
im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.
Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp.Procedura przyjęcia na pobyt stały do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowianie Wielkopolskim

        Osoby wymagające opieki całodobowej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielne funkcjonować w życiu codziennym, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w w/w placówce zgodnie z art. 54 ust. 1 o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz 1362 ze zm.)
         Osoby, o których mowa, zgłaszają potrzebę zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej Pracownikowi Socjalnemu w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie bądź do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie bądź Ośrodek Pomocy Społecznej, po rozpatrzeniu wniosku, kieruje do starającego się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej pracownika socjalnego, który przeprowadza wywiad środowiskowy opisując w nim sytuację socjalno-bytową, sytuację zdrowotna oraz finansową. Ponadto pracownik socjalny pomaga w zgromadzeniu pozostałych dokumentów tj., ( zaświadczenia lekarskie, które uzasadnią, iż dana osoba wymaga całodobowej opieki, decyzję o dochodach osoby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.,) Kiedy zostaną spełnione warunki, o których mowa we wstępie zgodnie z art. 59 ust. 1 organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej skierowania do Domu Pomocy wydaje decyzję o skierowaniu do w/w placówki i ustala decyzję o odpłatności.
Po uprawomocnieniu się decyzji Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie dostarczonych dokumentów wszczyna postępowanie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Jeżeli termin przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej jest dłuższy niż trzy miesiące, osoba ubiegająca się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej wpisuje się na listę osób oczekujących, którą prowadzi Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. O terminie przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej powiadamia Dyrektor Domu.

Zasady odpłatności za pobyt

         Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Wysokość kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej jest corocznie ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Obecny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. wynosi 4 995 zł miesięcznie (od 01.04.2021 r.). Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej tj. 70% dochodu jest niższy niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą (zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)- małżonek, zstępni przed wstępnymi. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej nie ma bliskiej rodziny lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty spoczywa na gminie, która kieruje ubiegającego się o miejsce do Domu Pomocy Społecznej.
Procedura przyjęcia na pobyt czasowy w celu rehabilitacji do Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowianie Wielkopolskim

        Osoby starające się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej na pobyt czasowy w celu rehabilitacji pobierają wniosek, który znajduje się w Domu Pomocy Społecznej. Wniosek, o którym mowa wypełnia lekarz rodzinny bądź inny lekarz specjalista. W/w wniosek można dostarczyć do placówki od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 celem dokonania weryfikacji przez specjalistę rehabilitacji. Osoby, o których mowa, zgłaszają potrzebę pobytu czasowego w DPS Pracownikowi Socjalnemu w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej bądź do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie bądź Ośrodek Pomocy Społecznej, po rozpatrzeniu wniosku, kieruje do starającego się o pobyt w Domu Pomocy Społecznej pracownika socjalnego, który przeprowadza wywiad środowiskowy opisując w nim sytuację socjalno-bytową, sytuację zdrowotna oraz finansową. Ponadto pracownik socjalny pomaga w zgromadzeniu pozostałych dokumentów tj., (zaświadczenia lekarskie, które uzasadnią, iż dana osoba wymaga całodobowej opieki, decyzję o dochodach osoby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.,) Kiedy zostaną spełnione warunki, o których mowa we wstępie zgodnie z art. 59 ust. 1 organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej skierowania do Domu Pomocy wydaje decyzję o skierowaniu do w/w placówki i ustala decyzję o odpłatności. Po uprawomocnieniu się decyzji Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, na podstawie dostarczonych dokumentów wszczyna postępowanie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Jeżeli termin przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej jest dłuższy niż trzy miesiące, osoba ubiegająca się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej wpisuje się na listę osób oczekujących, którą prowadzi Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. O terminie przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej powiadamia Dyrektor Domu.

Zasady odpłatności za pobyt czasowy w celu rehabilitacji

         Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Wysokość kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej jest corocznie ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Obecny koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. wynosi 4 995 miesięcznie (od 01.04.2021 r.). Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej tj. 70% dochodu jest niższy niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą (zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)- małżonek, zstępni przed wstępnymi. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej nie ma bliskiej rodziny lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty spoczywa na gminie, która kieruje ubiegającego się o miejsce do Domu Pomocy Społecznej.